بیل دارای چهارجک می باشد -جک های پایه دو فشاره-با ارتفاع بارگیری حدود 4.70 سانتیمتربرای مصارف گوناگون-پمپ مستقل ونصب روی شافت پیتیو-مخزن داخل شاسی وقابلیت نصب روی انواع تراکتور