بیل فوق دارای چهارجک می باشد جکهای پایه دو فشاره با ارتفاع بارگیری حدود چهارمتر وهفتاد سانتیمتر برای مصارف گوناگون-پمپ مستقل روی شافت پیتیو سوار شده است-مخزن روغن داخل شاسی جاسازی شده است