بیل فوق دارای چهارجک می باشد جک های بازودو فشاره می باشد که قابلیت بلند کردن جلو تراکتور را دارد وموقع بالا رفتن بیل پاکت همزمان با بالا رفتن بیل به بالابه صورت اتوماتیک باز می شودومخزن روغن بیل فوق در داخل شاسی است