بیل فوق دارای چهارجک می باشد جک های باز دو فشاره می باشد که قابلیت بلند کردن جلو تراکتور را دارد وموقع بالا رفتن بیل پاکت همزمان با رفتن بیل به بالا به صورت اتوماتیک باز می شود ومخزن روغن بیل فوق در داخل شاسی است