بیل دارای چهارجک می باشد -جک های پایه دو فشاره -با ارتفاع بارگیری حدود 4.70 سانتیمتر برای مصارف گوناگون-پمپ مستقل ونصب روی شافت پیتیوو مخزن داخل شاسی وقابلیت نصب روی انواع تراکتور