بیل فوق دارای چهارجک می باشد جک های پایه دو فشاره با ارتفاع بارگیری حدود 5 متر برای مصارف گوناگون -پمپ روی موتور سوار شده مخزن روغن داخل شاسی بغل و دارای تقویت اهنکشی برای ساپورت فرمان